1. Postanowienia ogólne

Niniejsze Zasady kupna i sprzedaży (zwane dalej „Zasadami”) są prawnie wiążącym dokumentem, który określa wzajemne prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Kupującego (dalej — „Ty”) i Sprzedawcy (dalej — „My”) przy zakupie towarów w sklepie internetowym (dalej — „E-sklep”).

2. Moment zawarcia Umowy kupna-sprzedaży

Umowę pomiędzy Tobą a Nami uważa się za zawartą z chwilą, gdy po utworzeniu koszyka, wskazaniu adresu dostawy, wybraniu sposobu płatności oraz zapoznaniu się z naszym regulaminem, w e-sklepie klikasz przycisk „Zamów”. Każda umowa zawarta między Nami a Tobą jest przechowywana w e-sklepie.

3. Twoje prawa

Masz prawo dokonywać zakupów w e-sklepie zgodnie z niniejszym regulaminem oraz zgodnie z zasadami ustalonymi przez e-sklep. Masz prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży zawartej z e-sklepem, z wyjątkiem przypadków, w których nie można odstąpić od umowy sprzedaży zgodnie z prawem Republiki Litewskiej.

4. Twoje zobowiązania

Musisz odebrać zamówione towary i zapłacić uzgodnioną kwotę. Jeśli dane podane w formularzu rejestracyjnym ulegną zmianie, musisz nas o tym niezwłocznie poinformować.

5. Nasze prawa

Jeśli Kupujący spróbuje zakłócić pracę lub stabilne działanie e-sklepu, możemy bez uprzedzenia ograniczyć, zawiesić korzystanie przez niego z e-sklepu lub w wyjątkowych przypadkach anulować zamówienie. W ważnych okolicznościach możemy czasowo lub na stałe zaprzestać działanie e-sklepu bez wcześniejszego powiadomienia. Możemy jednostronnie zmienić warunki niniejszego regulaminu.

6. Zobowiązujemy się

do stworzenia wszystkich warunków korzystania z usług e-sklepu, do dostarczenia zamówionego przez Ciebie towaru pod wskazany przez Ciebie adres oraz w uzgodnionym terminie dostawy. Jeżeli z ważnych powodów nie jesteśmy w stanie dostarczyć zamówionego towaru, zobowiązujemy się do skontaktowania się z Tobą i zaoferowania podobnego towaru, a jeśli odmówisz przyjęcia analogicznego produktu, zwrócimy Ci wpłacone pieniądze w ciągu 72 godzin, jeśli dokonałeś płatności.

7. Zapłata za towary

Możesz zapłacić za towary za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.
Zamówienie jest realizowane dopiero po otrzymaniu wpłaty.

8. Dostawa towarów

Zamawiając towar, zobowiązujemy się do dostarczenia towaru w terminach podanych w karcie towaru. Jeśli nie będziemy mieli towaru w magazynie, skontaktujemy się z Tobą i ustalimy osobny termin dostawy lub zwrot pieniędzy.

Całkowity czas dostawy zamówienia zależy od towaru, który w zamówieniu jest dostarczany najpóźniej.

Towar dostarczany jest przez firmę transportową upoważnioną przez sprzedającego. Towar dostarczany jest pod wcześniej wskazany przez klienta adres i tylko do miejsca, do którego może dojechać samochód. Towary są dostarczane na Litwie, Łotwie i w Estonii.

Jeśli potrzebujesz dostawy do innych krajów UE, skontaktuj się z nami bezpośrednio przez e-mail, lub telefonicznie.

Kupując żywe organizmy, Eurocrickets nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, jeżeli do Ciebie dotrą nie wszystkie żywe owady. Im szybciej odbierzesz zamówienie z wybranego miejsca dostawy, tym bardziej prawdopodobne jest, że odsetek owadów, które przeżyły, będzie wyższy. Przy niższych temperaturach zewnętrznych owady mogą być znacznie spokojniejsze, po przyniesieniu do domu, pozostaw owady w cieple, gdzie wkrótce się ożywią.

9. Zwrot towarów

Zwrot towarów odbywa się zgodnie z procedurą przewidzianą w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Republiki Litewskiej nr 217 „O zatwierdzeniu zasad zwrotu i wymiany rzeczy”.
Masz prawo do zwrotu otrzymanego towaru w ciągu 14 dni, po wyjaśnieniu na piśmie powodów jego zwrotu. Termin rozpoczyna się od momentu odebraniem towaru.
Zwrócony towar musi być w pełni kompletny. Odpowiadasz za kompletny montaż i pakowanie produktu. Jeśli przedmiot nie jest w pełni skompletowany i odpowiednio zapakowany, My lub Nasz przedstawiciel nie przyjmiemy go do zwrotu. Towar musi zostać zwrócony w opakowaniu, w którym został dostarczony. Opakowanie musi być nieuszkodzone, czyste, odpowiednio przygotowane i zapakowane.
Jeśli zwracany jest towar niższej jakości lub nie kompletny, może być wymagana rekompensata za brakującą wartość. Przepis ten nie ma zastosowania, jeżeli jakość towaru pogorszyła się tylko w wyniku sprawdzenia – jakie mogłoby się odbyć podczas zakupu w sklepie. Zazwyczaj możesz uniknąć zobowiązania do odszkodowania za szkody, jeśli nie będziesz używać przedmiotu jako właściciel i nie podejmiesz żadnych działań, które mogłyby zmniejszyć wartość towaru.
W przypadku zwrotu wadliwego produktu zobowiązujemy się do przyjęcia wadliwego produktu i zastąpienia go analogicznym produktem. W przypadku braku analogicznego produktu zwrócimy pieniądze zapłacone za produkt na wskazane przez Ciebie konto bankowe.
Prawo do zwrotu nie ma zastosowania do towarów, które zostały wyprodukowane zgodnie ze specjalnymi instrukcjami klienta, jak również do żywych organizmów.
Zwrot odbywa się na koszt i na ryzyko klienta.
W przypadku anulowania zamówienia, zwrot pieniędzy zostanie dokonany po potrąceniu opłat operatora płatności za obsługę transakcji pieniężnej.

10. Zobowiązania gwarancyjne

Jeśli w momencie przekazania towar jest wadliwy, sprzedawca zobowiązuje się te wady usunąć. Spółka Eurocrickets UAB ma najpierw prawo do naprawy produktu lub, według własnego uznania, do zastąpienia go innym produktem. Jeśli towar zostanie ponownie dostarczony z wadami lub jeśli występuje opóźnienie w jego dostarczeniu w odpowiednim okresie określonym przez klienta, klient może: zażądać obniżenia ceny zakupu lub anulować zamówienie.
Czas trwania zobowiązań gwarancyjnych jest wskazany dla każdego towaru w miesiącach, liczonych od momentu dostawy towaru. Żywe organizmy nie są objęte gwarancjami.

11. Odpowiedzialność

1. Ponosisz pełną odpowiedzialność za poprawność danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Jeśli nie podasz dokładnych danych w formularzu rejestracyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za wynikające w związku z tym konsekwencje. Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie swe działania podejmowane korzystając ze e-sklepu.
2. W przypadku nieporozumień co do jakości towarów, gwarancji, kwestii w sprawie instalacji/montażu lub dostawy zamówienia prosimy o kontakt z nami (Kontakty) i postaramy się Ci pomóc i szybko rozwiązać problem.
3. Wniosek/skargę dotyczącą zakupionego produktu lub usługi w naszym e-sklepie można złożyć do Krajowego urzędu ochrony praw konsumentów (ul. Vilniaus 25, 01402 Wilno, e-mail , tel. 8 5 262 67 51, faks (8 5) 279 1466, strona internetowa www.vvtat.lt, podział terytorialny w okręgach – http://www.vvtat.lt//index.php?470187665) lub wypełnij formularz zgłoszeniowy na platformie EGS http://ec.europa.eu/odr/

12. Wysyłanie informacji

Wszystkie wiadomości wysyłamy na adres e-mail podany przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym i w razie potrzeby kontaktujemy się pod wskazanym numerem telefonu. Wszystkie wiadomości i pytania prosimy wysyłać na adres lub adres e-mail wskazany w sekcji „Kontakty” naszego e-sklepu, lub zadzwonić pod podany numer telefonu.
Kupujący zgadza się, że Eurocrickets UAB będzie miał dostęp do jego adresu e-mail i innych danych dostarczonych przez kupującego (imię, nazwisko, numer telefonu itp.), a także wyraża zgodę na przechowywanie tych danych oraz umożliwia Sprzedawcy wysyłanie biuletynów do kupującego (także z innych stron internetowych obsługiwanych przez Sprzedawcę)

13. Postanowienia końcowe

Do tych zasad stosuje się prawo Republiki Litewskiej. Wszystkie spory wynikające z egzekwowania niniejszych zasad są rozstrzygane w drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia spory są rozstrzygane zgodnie z procedurą określoną w prawie Republiki Litewskiej.